کتاب مایندفولنس به هوشیاری (بهوشیاری) اثر مت تنی و تیم گارد

156,000 تومان

تغییر مسیر عصبی مغز و برای تعالی فردی

این سفارش شامل 4 جلد از کتاب بهوشیاری میباشد.

کتاب مایندفولنس به هوشیاری (بهوشیاری)

اثر مت تنی و تیم گارد

با ترجمه مهدی فتاحی و سعید داوری و احمد نجف علی بیگی میباشد.

 

کتاب بهوشیاری مایندفولنس ترجمه مهدی فتاحی