دکترها میرباقری فرد ،شریفی ولدانی،آقاحسینی دهاقانی،طغیانی اسفرجانی،براتی خوانساری