معصومه طبیبی . زهرا تاجیک . طاهره طبیبی . ویراستار:درویشعلی ابراهیمی .